۲۴ آذر ۱۳۸۸

بیست و یک - پاییز از همیشه
پاییز از همیشه فصل عاشقی هاست.
قصه ی دنباله ی بخار است از پی دود سیگار، از خش خشِ برگ ها -زیر پاهای ات که می روی. داستانِ شیشه ی بخار گرفته است تا آن سوی بارانی – سد ترین ِ مرز ها.
پاییز همیشه همه ی بهانه هاست برای یک فصل؛ برای عاشقی ها، عشق بازی ها.


به دعوت "پاریس جشن بی کران"