۲۸ اردیبهشت ۱۳۸۹

سی و یک
آسمون اون قدرام که اون لعنتی های دروغ گو می گن دور نیست. دستت رو بده به من. می شیم ما. با هم می کوبیم می ریم آسمون. از اون بالا با همه ی لعنتی های دروغ گو بای بای می کنیم. دستت رو بده به من که بشیم ما. اعتماد کن. اونا همه ش دروغ های لعنتی های دروغ گووه. دستت رو بده به من.