۴ مرداد ۱۳۸۹

سی و چهار - خفه‌خون
مُردم عزیزم، مُردم.

تو بُکُش.

۱۶ تیر ۱۳۸۹

سی و سه - سفر‌نوشت - یکآدم‌های آن‌ور خط مترو، که می‌روند به دورترین مسیر ممکن از تو، دقیفن با اختلاف صد‌و‌هشتاد درجه، دور‌ترین آدم‌های دنیا اند که در مورد نگاه‌های ما و آن‌ها کتاب‌ها می‌توان نوشت.